NICC

X

Werkgroep “Leven als een kunstenaar” | Working group “Living as an Artist”

NL Met de werkgroep “Leven als een kunstenaar” creëert NICC een uitwisselingsplatform waar individuele kunstenaars kunnen samenkomen om van elkaar te leren, waaruit synergie, samenwerkingen en discoursen kunnen ontstaan. Op basis van input van deze werkgroep formuleert NICC haar inhoudelijke publieke programma. Deze werkgroep vormt tevens de basis voor ons sociaal georiënteerd werk: voor welke belangrijke uitdagingen staan Belgische kunstenaars vandaag? Welke acties kunnen we ondernemen? Wat voor resultaten willen we bereiken? Welke prioriteiten stelt NICC in de woordvoering vanuit de individuele professionele kunstenaars?

Nieuwe Samenkomst Werkgroep “Leven als een Kunstenaar”:

🗓 Datum: 27 februari 2024
🕖 Tijd: 19:00
📍 Locatie: Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel

Inschrijven: [email protected]

Tijdens de eerste samenkomsten, hebben we gezamenlijk een blauwdruk voor de strategie van deze werkgroep samengesteld. Bekijk die hier.

Evenementen die uit de werkgroep gevloeid (of aan het vloeien) zijn:

—De lezing van Jessi Siongers “Loont passie? (26 oktober 2022)

— NICC Talk: Fair Practice met Céline Mathieu en Kunstenpunt (7 april 2023)

— TickerTape-Parade tijdens Antwerp Art Weekend (18-21 mei 2023)

— NICC Talk: Ouderschap | Parenthood (2 juni 2023)

— Memorandum voor de beeldende kunsten (lopend 2023)

Meer ondernemingen waar de werkgroep aan heeft bijgedragen (of is aan het bijdragen): communicatie met SARC (Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media), adviestekst voor kind- en oudervriendelijke residentieplekken.

In het licht van de actualiteit — de steeds meer polariserende taal in de politiek — roepen we de individuele kunstenaar op om zich aan te sluiten bij deze werkgroep “Leven als een kunstenaar”, of om ons via een andere weg te benaderen met jullie ideeën, gedachten, vragen en zorgen. Deelname is vrij voor alle kunstenaars woonachtig in Vlaanderen en Brussel.

 

 

EN With the “Living as an Artist” working group, NICC creates an exchange platform where individual artists can come together to learn from each other, from which synergy, collaborations and discourses can emerge. Based on input from this working group, NICC formulates the content for its public program. This working group also forms the basis for our social work: what important challenges are Belgian artists facing today? What actions can we take? What results do we want to achieve? What are NICC’s priorities in speaking out on behalf of individual professional artists?

New Meeting Working Group “Living as an Artist”:

🗓 Date: February 27, 2024
🕖 Time: 19:00
📍Location: Ravensteingalerij 38, 1000 Brussels

Registration: [email protected]

During the first meetings, we jointly put together a blueprint for this working group’s strategy. Check it out here. The report of our most recent meeting (03/10) can be found here.

Events that sprung from the working group:

— Jessi Siongers’ lecture “Does passion pay off?” (Oct. 26, 2022)

— NICC Talk: Fair Practice with Céline Mathieu and Kunstenpunt (April 7, 2023)

—  TickerTape-Parade during Antwerp Art Weekend (May 18-21, 2023)

NICC Talk: Ouderschap | Parenthood (June 2, 2023)

Memorandum for the visual arts (ongoing 2023)

More undertakings to which the working group has contributed (or is contributing): communication with SARC (Strategic Advisory Council for Culture, Youth, Sports and Media), formulated advice for child- and parent-friendly residencies.

In light of current events – the increasingly polarizing language in politics – we call on individual artists to join this working group “Living as an Artist”, or approach us through other means with your ideas, thoughts, questions and concerns. Participation is free for all artists living in Flanders and Brussels.

Engagement

close

NICC

NICC