NICC

X

NICC Talk: Ouderschap / Parenthood

02.06.2023 - 02.06.2023

Cleo Fariselli, Yannick Ganseman, Olivia Hernaïz

POST-TALK UPDATE:

NL Ontzettend bedankt aan iedereen die aanwezig was tijdens de NICC Talk: Ouderschap / Parenthood in Extra City. We hadden niet durven hopen dat het zo’n rijk en open gesprek zou worden.

Uit de Talk is duidelijk gebleken dat er doorheen de culturele sector een enorme leemte bestaat in de kennis rond samenwerkingen met kunstenaars die ook ouders zijn. We zijn blij dat we deze stap in de goede richting hebben kunnen faciliteren, om dit verder te zetten delen we graag met jullie de powerpoint die tijdens de Talk gebruikt werd alsook een document, opgesteld door Olivia Hernaïz met een oplijsting aan relevante onderzoeksgroepen, ouder/kind-vriendelijke residenties etc

Daarnaast kijken we graag vooruit; we zullen jullie op de hoogte houden i.v.m. het online verschijnen van de videodocumentatie van de NICC Talk, alsook over het document dat we op basis van de discussie zullen opstellen, dat kan dienen als basis/blauwdruk voor onderhandelingen in de sector.

Als laatste merkten we dat er een wens bestond om het gesprek informeel ook gaande te houden. Voor deze reden hebben we deze Whatsapp-community geregistreerd, voor iedereen die graag zou deelnemen aan zo’n gesprek, maar ook kennis, ideeën en voorstellen wil delen.

Met de steun van Vlaamse Overheid.

EN Thank you so much to everybody who attended the NICC Talk: Ouderschap/Parenthood in Extra City. We had not dared to hope that it would be such a rich and open conversation.

It was clear from the Talk that there is a huge gap in knowledge throughout the cultural sector around dealing with artists who are also parents. We are happy to have facilitated this step in the right direction, to take this further we would like to share with you the powerpoint presentation that we used during the Talk as well as a document prepared by Olivia Hernaïz listing relevant research groups, parent/child friendly residencies etc. 

We will keep you informed about the online publication of the video documentation of the NICC Talk, as well as about the document we will prepare based on the discussion, which can serve as a basis/blueprint for negotiations with the sector.

Lastly, we noticed that there was a desire to keep the conversation going informally as well. For this reason, we have registered this Whatsapp community for anyone who would like to participate in such a conversation as well as share knowledge, ideas and proposals.

______________________________________________________________________

NL

Ben je kunstenaar en heb je kinderen? Of werk je met kunstenaars die kinderen hebben en wil je je graag kindvriendelijk opstellen? Kom dan zeker luisteren naar de NICC Talk: Ouderschap / Parenthood (deze NICC Talk wordt in het Engels gehouden).

Tijdens een panelgesprek belichten drie kunstenaars; Cleo Fariselli, Yannick Ganseman en Olivia Hernaïz elk een ander aspect van wat het betekent ouder te zijn als kunstenaar. De drie subonderwerpen zijn:

 

  • Samenwerkingen met presentatie instellingen
  • (Kindvriendelijke) kunstenaarsresidenties
  • Ouder/vaderschap als thema in de artistieke praktijk

 

Belangrijk is dat jullie (het publiek) mee de input voor het panelgesprek hebben bepaald, hiervoor hebben we jullie gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat het betekent ouder te zijn als kunstenaar.

Op basis van de NICC Talk: Ouderschap / Parenthood willen we achteraf een modeldocument produceren dat kan dienen als basis voor onderhandelingen met instituties. Het document kan heel concrete voorstellen bevatten zoals het voorzien van flexibele opbouw-uren die stroken met het hebben van een kind.

In samenwerking met Kunsthal Extra City en met de steun van de Vlaamse Overheid.

 

EN

Are you an artist with children? Or do you work with artists who have children and would like to be child-friendly? Then be sure to come listen to the NICC Talk: Ouderschap / Parenthood (This NICC Talk will be held in English).

During a panel discussion, three artists; Cleo Fariselli, Yannick Ganseman, and Olivia Hernaïz will each highlight a different aspect of what it means to be a parent as an artist. The three sub-topics are: 

 

  • Collaborations with presentation institutions
  • (Child-friendly) artist residencies
  • Parenthood/fatherhood as a theme in the artistic practice

 

Important to note is that you (the audience) helped determine the input for the panel discussion, for this, we asked you to fill out a questionnaire about what it means to be a parent as an artist.

Based on the NICC Talk: Ouderschap / Parenthood we want to produce a model document afterward that can serve as a basis for negotiations with institutions. The document may include very concrete proposals such as providing flexible build-up hours consistent with having a child.

Supported by Flemish Government.

Kunsthal Extra City

close

NICC

NICC