NICC

X

Werkgroep | Working group “Artist-run”

NL Nieuwe actie van de werkgroep artist-run: de artist-run boekenclub. Self-published kunstboeken, publicaties over zelforganisatie; we lezen en bespreken boeken samen. De eerstvolgende samenkomst vindt plaats op 12 mei om 12:00 tijdens de 7de Ghent Art Book Fair. We zullen de publicatie “NICC x 25: 25 years standing up for artist’s rights” samen lezen en bespreken. Geef een seintje als je geïnteresseerd bent en de digitale versie van de tekst op voorhand wilt ontvangen!

Meer info over de publicatie: https://nicc.be/multiples-print/nicc-x-25-25-years-standing-up-for-artists-rights/
Meer over Ghent Art Book Fair: https://019-ghent.org/events/kunsthal-gent-019-present-ghent-art-book-fair/ 

 

Algemene info over de werkgroep:

Maak jij deel uit van een artist-run initiatief? Kom mee luisteren of doe zelfs een duit in het zakje tijdens de eerstvolgende meeting van de NICC werkgroep “Artist-run”. Met de werkgroep “Artist-run” creëert NICC een uitwisselingsplatform waar artist-run initiatieven hun licht bij elkaar kunnen opsteken om zo hun positie te versterken. Zowel de gespreksonderwerpen als de vorm worden bepaald door de deelnemers van de werkgroep. Bij NICC vinden we het van cruciaal belang dat kunstenaars zelf het programma en de dialoog bepalen. Onderwerpen die al aan bod kwamen zijn uitwisselingen over good-practises of het ondersteunen van een uitwisselingsplatform voor jonge artist-run organisaties in Europa.

Acties die uit de werkgroep gevloeid (of aan het vloeien) zijn:

—- Voorstel uitschrijven om een Europees uitwisselingsproject (gesubsidieerd vanuit Erasmus+) op te zetten samen met artist-run platformen waar kunstenaars onder 30 actief zijn.

—- Samenwerking met GLEAN magazine: Artist-Running Estafette

—- Artist-run boekclub.

Heb je voorstellen? Laat het ons weten!

EN New initiative from the artist-run working group: the artist-run book club. Self-published art books, publications on self-organization; we read and discuss books together. The next meeting will take place on May 12th at 12:00 during the 7th Ghent Art Book Fair. We will read and discuss the publication “NICC x 25: 25 years standing up for artist’s rights” together. Let us know if you’re interested and would like to receive the digital version of the text in advance!

More information about the publication: https://nicc.be/multiples-print/nicc-x-25-25-years-standing-up-for-artists-rights/
More about Ghent Art Book Fair: https://019-ghent.org/events/kunsthal-gent-019-present-ghent-art-book-fair/

 

General info about the working group:

Are you part of an artist-run initiative? Come listen and have a listen or even contribute during the next meeting of the NICC “Artist-run” working group. With the working group “Artist-run”, NICC creates an exchange platform where artist-run initiatives can learn from each other in order to strengthen their position. Both the topics of discussion and the format are determined by the participants of the working group, at NICC we deem it essential that artists determine the content of the discussion and the program. Topics that have been discussed include creating a publication on good-practices and supporting an exchange platform for young European artist-run organizations.

Actions that sprung (or are growing)  from the working group:

—- Write a proposal to set up a European exchange project (subsidized by Erasmus+) together with artist-run platforms in which artists under 30 y/o are active.

—- Collaboration with GLEAN magazine: Artist-Running Estafette

—- Artist-run book club.

Do you have any proposals? Let us know!

Engagement

close

NICC

NICC