NICC

X

Plenaire sessie: loopbanen beeldend kunstenaars – zorg & welzijn / Plenary session visual arts on artists’ careers: Care & Wellbeing

Wat betekent fysiek en mentaal welzijn in een omgeving met veel druk? Hoe ga je om met stress, burn-out, ziekte? En hoe zorg je voor balans in je leven zodat je je artistieke praktijk kan blijven ontwikkelen?

(English below)

Sessie loopbanen beeldend kunstenaars – zorg & welzijn

NICC en Kunstenpunt willen duurzame loopbanen in de beeldende kunstensector bevorderen door aandacht te besteden aan het welzijn en de zorg voor kunstenaars. Daarom organiseren we op 2 mei een interactieve werksessie met als doel om een breed gesprek te voeren om een steungroep op te richten waarin initiatieven rond welzijn en zorg kunnen worden gedeeld en versterkt. NICC zal de groep van betrokken kunstenaars op lange termijn ondersteunen.

Focusgroep

Om deze sessie voor te bereiden hebben we met een kleine focusgroep gewerkt om begrippen als ‘zorg’ en ‘welzijn’ bij loopbanen in de beeldende kunsten te exploreren. De deelnemers van de focusgroep waren: Laura Basterra Sanz, Erien Withouck, Margo Veeckman, Kurt Vanbelleghem, Tine Deboelpaep, Nabil Aniss, Samuel Vanderveken, Lili Vanderstraeten, Sarah Deboosere, Maryam Kamal Hedayat.

Waar en wanneer

 • 2 mei 2024, 9:30 tot 12:30
 • Locatie: NW, Aalst
 • Taal: deze sessie zal doorgaan in het Engels

Programma 

We beginnen de sessie met een korte inleiding en presentatie van de resultaten van de focusgroepvergadering. Daarna splitsen we in kleine werkgroepen om volgende kwesties te bespreken:
 • Wat hebben we nodig voor een gezond kunstenveld?
 • Wat kunnen we doen om ongezonde situaties te voorkomen?
 • Wat kunnen we doen op individueel en collectief niveau en welke verantwoordelijkheden hebben organisaties en instellingen?
09:30  Onthaal
10:00  Inleiding en presentatie door NICC en Kunstenpunt
10:30  Werkgroepjes rond specifieke thema’s
12.00  Terugkoppeling in plenair en conclusies
12.30  Lunch (optioneel)

Registratie

Deel en versterk elkaars initiatieven rond welzijn en zorg in de kunsten.

Schrijf je in voor 22 april, meld je aan via deze link!

Draag bij aan de Landschapstekening 2025!

Het materiaal van deze sessie wordt door Kunstenpunt voor de Landschapstekening gebruikt. De Landschapstekening is een uitgebreide analyse van het professionele kunstenlandschap van Vlaanderen, die Kunstenpunt aan het begin van een nieuwe politieke termijn samenstelt. Om niets over het hoofd te zien, organiseren we doorheen 2024 sessies waarbij we inbreng van de sector verzamelen, met telkens de focus op een ander deel van het kunstenveld.

→ Lees hier meer over de Landschapstekening.

Vragen?

Contacteer Anyuta W. Snauwaert ([email protected]) of Lissa Kinnaer ([email protected])

Plenary session visual arts on artists’ careers: Care & Wellbeing

What does physical and mental wellbeing mean in a high-pressure environment? How do you ensure balance in your life so that you can continue to develop your artistic practice?

Session visual arts on artists’ careers – Care & Wellbeing

Flanders Arts Institute and NICC aim to promote sustainable careers within the visual arts sector by focusing on the wellbeing and care of artists. We are therefore organizing an interactive working session on May 2 to have a conversation with a larger group in order to establish a support group in which initiatives around wellbeing and care can be shared and strengthened. NICC intends to provide longer-term support to the group of engaged artists that emerges from this track.

Focus group

To prepare this session, we engaged with a small focus group to explore the concepts of ‘care’ and ‘wellbeing’ in visual arts careers. The focus group participants included: Laura Basterra Sanz, Erien Withouck, Margo Veeckman, Kurt Vanbelleghem, Tine Deboelpaep, Nabil Aniss, Samuel Vanderveken, Lili Vanderstraeten, Sarah Deboosere, Maryam Kamal Hedayat.

Where and when

 • May 2 2024, 9:30am – 12:30pm
 • Location: NW, Aalst
 • Language: English

Program 

We will start the session with a brief introduction and presentation of the results of the focus group meeting. Afterwards, we will split into small working groups to discuss the following topics:
 • What does it take for a healthy arts field?
 • What can we do to prevent unhealthy situations?
 • What can we do on an individual and collective levels and what are the responsibilities of organizations and institutions?
 
09:30  Welcome
10:00  Introduction and presentation by NICC and Flanders Arts Institute
10:30  Working groups around specific themes
12.00  Plenary feedback and conclusions
12.30  Lunch (optional)

 

Registration

Share and strengthen each other’s initiatives around wellness and care in the arts.

Sign up before April 22, register using this link!

Contribute to the Landscape Sketch 2025!

The material gathered in this session will be used by the Flanders Arts Institute for the Landscape Sketch. This is a comprehensive analysis of Flanders’ professional arts landscape that FAI puts together at the beginning of a new political term. In order not to overlook anything, we organize sessions throughout 2024 in which we gather input from the sector, each time focusing on a different part of the arts field.

→ Read more about the Landscape Sketch here.

Questions?

Please contact Anyuta W. Snauwaert ([email protected]) or Lissa Kinnaer ([email protected])

Engagement

close

NICC

NICC