NICC

X

Marie Zolamian vs. Mosaico Di Due

NL

Beschrijving van de situatie

In 2017 werd door het recent heropende KMSKA een mozaïek besteld bij kunstenaar Marie Zolamian. Zolamian voorzag het ontwerp van haar kunstwerk dat vervolgens door de Vlaamse firma Mosaico Di Due werd vervaardigd. Tijdens het leggen van de mozaïek ontstond er echter conflict tussen de ambachtslieden, die de wensen van de kunstenares niet respecteerden; en Zolamian zelf.

Het museum stelde voor – in een erg gekunstelde poging tot diplomatisch handelen – om de mozaïek, die het product zou zijn van Mosaico Di Due, los te koppelen van het ontwerp van Zolamian. Plots ontstond een nog veel groter conflict dat eindigde in een rechtszaak tussen de Vlaamse Gemeenschap en Marie Zolamian omtrent de intellectuele eigendomsrechten van het werk.

Link naar het artikel in DeStandaard.

Link Marie Zolamian wordt de Prix de Lanchelevici 2023 toegekend.

Oproep om naar de hoorzitting te komen: link

De intellectuele eigendomsrechten zijn in het leven geroepen om kunstenaars te beschermen, en bijgevolg creativiteit te stimuleren. Als je een werk maakt en niet eens meer zeker kan zijn dat mensen jou als auteur zullen respecteren, waarom zou je dan nog überhaupt aan het werk beginnen?

Dit is exact waar de rechtszaak tussen de Vlaamse Gemeenschap en Zolamian om draaide. En hoewel het voor velen – de rechter inclusief – misschien vanzelfsprekend lijkt dat de kunstenaar onterecht toegang tot haar eigen werk ontzegd is geweest, en zij het wel degelijk aan het rechte eind heeft, is de tegenpartij van andere mening: de uitvoerders (Mosaic Di Due) hebben derdenverzet aangetekend.

Het probleem is niet dat de ambachtslieden die de mozaïek hebben gelegd geen erkenning krijgen, het probleem is dat zij zich een werk willen toe-eigenen dat niet van hun is. En zo loopt de zaak verder, wordt Zolamian verder lastiggevallen en weerhouden om aan nieuwe projecten te werken. Het is een procedurele, kafkaesque nachtmerrie over intellectuele eigendomsrechten – die overigens vaker voorkomt dan je zou denken!

Het is essentieel dat wij onze steun betuigen. Daarom stelt het NICC voor dat iedereen die zich daartoe geroepen voelt naar de volgende rechtszaak komt om die steun in getale zichtbaar te maken.

Adres: 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13 (Zaal 15, 10de kamer)

Tijdstip: 28/06/2023 om 09u15

EN

Description of the situation.

In 2017, the recently reopened KMSKA commissioned a mosaic from artist Marie Zolamian. Zolamian provided the design for her artwork, which was then manufactured by the Flemish firm Mosaico Di Due. During the laying of the mosaic, however, conflict arose between the artisans, who did not respect the artist’s wishes; and Zolamian herself.

The museum suggested – in a very contrived attempt at diplomatic action – that the mosaic, which would be the product of Mosaico Di Due, be separated from Zolamian’s design. Suddenly an even bigger conflict arose that ended in a lawsuit between the Flemish Community and Marie Zolamian about the intellectual property rights of the work.

Link to the article in DeStandaard.

Link Marie Zolamian was awarded the Prix de Lanchelevici 2023.

Appeal to come to the hearing: link

Intellectual property rights were created to protect artists, and consequently encourage creativity. If you create a work and can no longer even be sure that people will respect you as an author, why even begin the work at all?

This is exactly what the lawsuit between the Flemish Community and Zolamian was about. And while it may seem obvious to many – the judge included – that the artist has been wrongfully denied access to her own work, and she does have it right, the other side is of a different opinion: Mosaic Di Due filed third-party opposition.

The problem is not that the artisans who laid the mosaic are denied recognition, the problem is that they want to appropriate a work that does not belong to them. And so the case continues, Zolamian is further harassed and prevented from working on new projects. It is a procedural, Kafkaesque nightmare about intellectual property rights – which, by the way, is more common than you might think!

It is essential that we show our support. Therefore, the NICC suggests that everyone who feels called to do so come to the next court hearing to make that support visible in numbers.

Address: 1000 Brussels, Quatre Brasstraat 13 (Room 15, 10th room)

Time: 28/06/2023 at 09h15

Engagement

close

NICC

NICC